Machining Centers

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-หัวจับเครื่องกลึง

Mobilith SHC 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 1419

เครื่องมือกล-สปินเดิล

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
MOBIL VELOCITE OIL NO. 4 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต