MAN A55,A62

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-เพลา

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilube HD 85W-140 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac 1 5W-40 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Delvac MX 15W-40 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Pegasus 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต