Manitowoc Crane - Type RT540E

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Delvac™ MX 15W-40 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Mobilgear OGL 461 Specification : Open Gear Lubricant

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต