MCR machining centres

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgear 600 XP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-สปินเดิล

Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต