Mechanized Units Models 250, 530, 1200, 1400, TRG 10, TRG 30, M 59, TRG 60

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบนิวแมติก

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต