Model: A308, R308, A310B, R310B, A312, R312, A316, A900B, R900B, A904, R904, A91

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ 1 5W 40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -40/-40.0°F - 45/113.0°F
น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -15/5.0°F - 45/113.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 30/86.0°F

ไฮดรอลิค

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ 1 5W 40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -30/-22.0°F - 50/122.0°F
Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 50/122.0°F
น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/14.0°F - 50/122.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 30/86.0°F

อื่น ๆ

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F

หลากหลาย

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F

เกียร์- Swing Gear

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F