Model CC 21 (John Deere 4239DP)

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต