Model No.: MS-6000B, MS-9000E

เทอร์ไบน์-ระบบควบคุม

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 746 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 832 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 846 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต