Model: PR712B, PR722B, PR732B, PR742B, PR751 Mining, PR752, RL422, LR611, LR622,

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ 1 5W 40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -40/-40.0°F - 45/113.0°F
น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -15/5.0°F - 45/113.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 20/68.0°F

ไฮดรอลิค

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ 1 5W 40 | Mobil™ TH อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -30/-22.0°F - 50/122.0°F
Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 50/122.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 20/68.0°F

ส่วนประกอบขับเคลื่อน-โซ่

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F

อื่น ๆ

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -15/5.0°F

เกียร์

Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -15/5.0°F