Model T-1000

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งไอเดลอร์

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ข้อต่อเพลารูปตัวยู

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต