Model T-3000

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ข้อต่อเพลารูปตัวยู

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต