Models 42-72, 42-84, 48-96 & 54-100 with/without Large Gear Heads

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์ตัวขับ

Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อื่น ๆ

Spartan EP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต