Models: 5E, 5L, 10, 15, 25; Models: 3, 6, 8, 12, 20, 30, 2H, 4H (Discontinued)

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต