Models:N1000 series, N600 Series, N300 Series, N135 Series

แบริ่ง

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 832 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 846 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต