Motor Grader (Fiat) FG-85A Model

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 35/95.0°F

หลากหลาย

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 0/32.0°F
Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต