NIPCO "P", NIPCOFLEX presses for packaging paper

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgear XMP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear XMP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต