Oster Threading, Chamfering, and Cut-off Machine: Model 774

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-สปินเดิล

Mobilgrease XHP 221 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต