other lubricants

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 007 Specification : GP00G-20 quality
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต