P and S Giratory Crushers (former series)

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgear 600 XP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear 600 XP 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 30/86.0°F

อื่น ๆ

Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F