Piston compressor - Hydrogen gases

คอมเพรสเซอร์-คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

Mobil Glygoyle 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต