Plastic Extruders, Twin Screw_GT110 (Production stopped)

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม

Mobilgear 600 XP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งลดแรงเสียดทาน

Mobilgear 600 XP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์ปิด

Mobilgear 600 XP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต