Pneumatic Ram Bender Nos. 5HDAM, No. 7BAM, and No. 43AB

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต