Poweratio 111 Helical Geared Motors - Sizes P1 to P10

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilgear 600 XP 220 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/14.0°F - 15/59.0°F
Mobilgear 600 XP 320 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 10/50.0°F - 50/122.0°F

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilux EP 0 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต