Powermate, Fluid Drive

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

Mobil DTE 832 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 846 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ซีล

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต