Quench System

ปั๊ม

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

มอเตอร์เกียร์

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อื่น ๆ

Mobiltherm 603 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต