Reciprocating Compressors

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Teresstic T 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 429 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 133 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต