Reciprocating compressors

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil Rarus 427 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 827 แรงดัน สูงกว่า : 40 บาร์