Roll systems for the paper finishing

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

การถ่ายเทความร้อน-น้ำมันถ่ายเทความร้อน

Mobiltherm 605 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต