Roto-Finish Machines

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต