Soft calender unit

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้ง

Mobil Glygoyle 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต