Spindle Attachments

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgrease XHP 221 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต