SPUR REDUCTION GEARS AND OVERGEARS

หลากหลาย

Mobilgear 600 XP 150 ความเร็ว สูงกว่า : 500 รอบต่อนาที
Mobilgear 600 XP 220 ความเร็ว ต่ำกว่า : 500 รอบต่อนาที
Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear XMP 150 ความเร็ว สูงกว่า : 500 รอบต่อนาที
Mobilgear XMP 220 ความเร็ว ต่ำกว่า : 500 รอบต่อนาที