Standard Gear Reducer: A Type, B Typr, C Type, KA Type, KB Type

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgear 600 XP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต