SulzerTextil G 6300 series

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilith SHC 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต