Synthetic lubricating oils in acc. with DIN 51517 part 3 on polyglycol base

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil Glygoyle 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 680 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต