Thread Rolling Machine: Model No. 10 TRM

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต