Transmission Gear Oil API GL5

อื่น ๆ

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 30/86.0°F

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 10/50.0°F - 45/113.0°F