Types & Sizes: HS 400 to 800; HD or HDS 1000 to 1350; HT or HTS 1000 to 1350

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil DTE Oil Heavy อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 50/10.08°C - 125/52.08°C
Mobil DTE Oil Heavy Medium อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 15/-9.52°C - 60/15.68°C