Ultramatic Screw Machine: Model No. 2, 3

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

Mobil Hydraulic 10W Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต