Wheel Hydraulic Shovels 63 0W - 635W Crawler Excavators 630, 645, 650 B

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -7/19.4°F - 50/122.0°F

หลากหลาย

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 0/32.0°F
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต