Winches, Cranes and Side Booms (Mounted on Proprietary Chassis Units): Spiral Be

ส่วนประกอบขับเคลื่อน-โซ่

Mobilgear 600 XP 150 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : -12/10.4°F
Mobilgear 600 XP 220 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -12/10.4°F - 32/89.6°F
Mobilgear 600 XP 460 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 32/89.6°F
Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : -12/10.4°F

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต