Windmills

ลม-เกียร์แกนแนวตั้ง(Yaw)

Mobilgear SHC XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilgear SHC XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ลม-เกียร์แกนแนวตอน(Pitch)

Mobilgear SHC XMP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต