WOOD WORKING MACHINES

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 100 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 50/10.08°C - 122/50.40°C
Nuto H 68 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 14/-10.08°C - 60/15.68°C
Spartan EP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อื่น ๆ

Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-รางเลื่อน

Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบนิวแมติก

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-ทดรอบ

Spartan EP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์ตัวหนอน

Spartan EP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต