Worm Gearboxes

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilube HD 85W-140 ความเร็ว ช่วง : 500 - 1500 รอบต่อนาที
Mobilube HD 85W-140 ความเร็ว ต่ำกว่า : 500 รอบต่อนาที
Mobilube HD 85W-140 ความเร็ว สูงกว่า : 500 รอบต่อนาที