Worm gears

เกียร์-เกียร์ตัวหนอน

Mobil Glygoyle 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต