industrial spur gears

เป้าหมายของเรา - Advancing Productivity

Advancing Productivity คือหนึ่งในปณิธานสำคัญของเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนโดยอาศัยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการด้านระบบหล่อลื่นและความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมของเรา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลผลิตไปพร้อม ๆ กัน

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใช้งานทางอุตสาหกรรมจาก โมบิล พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นการ: เพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและลดมลพิษในพื้นที่ปฏิบัติการของคุณ

เราถือว่าสิ่งเหล่านี้คือ Advancing Productivity

เราทำได้อย่างไร โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทางอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงผสมผสานกับบริการด้านเทคนิคเชิงลึกเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองความท้าทายต่าง ๆ ของเครื่องจักรและการใช้งานทางอุตสาหกรรมของคุณ

 • safety symbol

  ความปลอดภัย:

  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่สามารถใช้งานได้ยาวนานของเราช่วยผลักดันให้เกิดเสถียรภาพในการทำงานของอุปกรณ์และลดภาระในการดูแลรักษา ทำให้พนักงานได้รับความเสี่ยงน้อยลงเนื่องจากปัญหาการรั่วไหลต่าง ๆ

 • environment safety

  การดูแลสิ่งแวดล้อม:

  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นระดับสูงของเรามีความโดดเด่นในประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย ทำให้ลดปริมาณผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้แล้วและของเสียที่เกี่ยวข้องระหว่างการดูแลรักษา

 • gears logo

  ผลผลิต:

  เพิ่มเวลาในการใช้งานของอุปกรณ์รวมทั้งสมรรถนะในการทำงานเพื่อให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง ทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การดูแลรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีที่จะได้รับจากระบบการผลิตขั้นสูง