คนกำลังถือตัวอย่างรวมๆกัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความจริงจังของเราด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บริษัทของเราเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงและบริการต่าง ๆ ของเราคือทางออกเพื่อช่วยคุณในการดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเลือกที่สร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเราในปัจจุบัน
 
ต่อไปนี้เป็นแนวทางการดำเนินงานของเรา
สำหรับเรา:
  • การดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพและปกป้องสถานที่ทำงานโดยการแจ้งให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางที่เหมาะสมด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในการผลิต จำหน่าย ใช้งานและกำจัดผลิตภัณฑ์ของเรา
  • กำกับดูแลบริษัทในฐานะผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงและการปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจทุก ๆ ด้าน
  • การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
  • การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสภาพอากาศผ่านการวิจัยเชิงลึกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงานในเชิงอุตสาหกรรม
  • การเคารพสิทธิมนุษยชนและการรักษาความปลอดภัยโดยการกำกับดูแลธุรกิจของเราให้ไม่สร้างผลกระทบต่อผู้คนและชุมชนในทางลบ
สำหรับคุณ:
  • อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและการประหยัดเชื้อเพลิง ลดการใช้พลังงานและการสิ้นเปลืองทรัพยากร การปล่อยไอเสียและลดต้นทุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำมันหล่อลื่นใช้งานได้ยาวนานกว่า - ใช้งานได้ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ ถึงห้าเท่า ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองและการก่อให้เกิดปริมาณน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเวลาการทำงานของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับสูงสุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา การกำจัดทิ้งและการทดแทน
  • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น EAL™ (Environmental Awareness Lubricants) ให้การปกป้องในระดับสูงสุดสำหรับทรัพยากรดิน น้ำบาดาลและระบบชลประทานและในสภาวะแวดล้อมอื่นๆที่มีความต้องการ