400W Trencher

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Delvac™ 1640 Season : ฤดูร้อน

ลูกกลิ้ง

Mobilgrease XHP 222 Season : ฤดูร้อน
Mobilgrease XHP 222 Special Season : ฤดูร้อน

อื่น ๆ

Mobilgrease XHP 222 Season : ฤดูร้อน
Mobilgrease XHP 222 Special Season : ฤดูร้อน

แบริ่ง

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต