AC Electric Haul Trucks

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobilith SHC 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-29.12°C - 86/30.24°C