ALL TERRAIN CRANES MG 60.3, 70.4 S, 90.4

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบเกียร์อัตโนมัติ

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต